Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ α

Ποῖ ἀφικνοῦνται πρῶτον ὁ Δικαιόπολις καὶ ὁ οἶκος αὐτοῦ;

Τί ποιεῖ ἐκεῖ ὁ ὅμιλος;

Τί ποιεῖ ὁ ἀλλαντοπώλης;

Τί ἐσθίουσι καὶ τί πίνουσιν ὁ Δικαιόπολις καὶ οἱ ἄλλοι;

Ἆρα ἀναβαίνουσι πάντες ἐπὶ τὴν Ἀκρόπολιν;

Πῶς ἐστιν ἡ εἰκών τῆς θεᾶς;

Τί ποιοῦσιν οἱ παῖδες, ἐπεὶ τὴν θεὰν βλέπουσιν;

Τί ἐστι τὰ ἀγάλματα; Τί κοσμεῖ;

Τίς ἐποίησεν τὴν εἰκόνα τῆς θεᾶς;

Τί ἀποκρίνεται ἡ θεά τῷ παιδί εὐχομένῳ;

Ποῦ εἰσίν καὶ τί ποιοῦσιν ὁ Δικαιόπολις καὶ ἡ γυνή;

Διὰ τί καταβαίνουσι πρὸς τὸ τοῦ Διονυσίου τέμενος;

Ποῦ εὑρίσκουσι τὸν πάππον; διὰ τί ὀργίλως ἔχει;

Διὰ τί πάντες συλλέγονται πρὸς τὸ τοῦ Διονυσίου τέμενος;

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ β

Τίς κηρύττει τοῖς πολίταις ὅτι ἡ πομπὴ προσχωρεῖ;

Τί φέρουσιν οἱ πολίται οἱ πέμποντες τὴν πομπήν;

Τί δὲ φέρων προχωρεῖ ὁ ἱερεύς;

Πῶς ὑπηρετοῦσιν οἱ τελευταῖοι τῆς πομπῆς;

Ἆρα ὁ ὅμιλος τῇ πομπῇ ἕπεται;

Τί εὔχεται τῷ Διονύσῳ ὑπὲρ τοῦ δήμου ὁ ἱερεύς ;

Διὰ τί κατανέμονται τὰ ἱερεῖα;

Τί γίγεται μετὰ τὴν σπονδήν;

Διὰ τί φοβεῖται ἡ Μυρρίνη;

Διὰ τί ὁ πάππος οὐ δύναται κωμάζειν;