==

Η ΣΥΜΦΟΡΑ β


Πότε τελευτᾷ ὁ τῶν χορῶν ἀγών;

Τί ἐνταῦθα βούλεται ὁ Δικαιόπολις;

Πότε βούλεται ὁ Δικαιόπολις εἰς τὸν κλῆρον ἐπανιέναι;

Ἆρα καὶ ἡ Μυρρίνη βούλεται πρὸς τὸν ἀγρὸν ἐπανιέναι; Τί ἐθέλει ἐκείνη ποιεῖν;

Ἆρα ὁ Δικαιόπολις ὁμολογεῖ αὐτῇ;

Τί γίγνεται ἐν τῷ κλήρῳ κατὰ τὸν Δικαιόπολιν;Τί ὁρᾷ ὁ Φίλιππος ἐν τῇ ὁδῷ;

Διὰ τί μάχονται οἱ νεανίαι;

Τί πάσχει εἷς τῶν νεανιῶν;

Τί λέγει ὁ Φίλιππος τὴν μάχην ὁρῶν;

Τί ἀποκρίνεται ἄλλος τις τῶν νεανιῶν;

Τί οὖν γίγνεται τῷ Φιλίππῳ;Τί ποιοῦσιν οἱ τεκόντες τὰς βοὰς ἀκούοντες;

Ἆρ' ὁ Φίλιππος δύναται ἑαυτὸν ἐπαίρειν;

Ποῖ ἐνταῦθα φέρουσι τὸν Φίλιππον;

Πότε κινεῖται καὶ ἀναπνεῖ ὁ Φίλιππος;

Τί ἐρωτᾷ ὁ Φίλιππος τὴν μητέρα;

Τί οὖν γέγονεν αὐτῷ;