ὀ Ἄροτος

Ο ΑΡΟΤΟΣ α
Τί ποιοῦσι ὁ τε Δικαιόπολις καὶ οἱ βόες;
Τί δὲ ποιεῖ ὁ δοῦλος;
Διὰ τί οἱ βόες μένουσιν καὶ οὐκέτι ἕλκουσιν τὸ ἄροτρον;
Ἆρ᾿ ὁ Δικαιόπολις βαίνει εἰς τὸν ἀγρὸν, ἐπεὶ οἱ βόες οὐκέτι πονοῦσιν;
Διὰ τί ὁ Δικαιόπολις οὐκ αἴρει τὸν λίθον;
Τίνα οὖν καλεῖ;
Ἆρα σπεύδει ὁ δοῦλος καὶ τὸν λίθον αἴρει;
Τίς δὲ τέλος αἴρει τὸν λίθον;
Ποῖ φέρουσιν τὸν λίθον ὁ Δικαιόπολις καὶ ὁ δοῦλος;
Τί ποιεῖ ὁ Ξανθίας, ἐν ᾦ φέρει τὸν λίθον ἅμα τῷ αὐτουργῷ;
Διὰ τί στενάζει ὁ αὐτουργός;

Ο ΑΡΟΤΟΣ β
Τίς προσχωρεῖ ἐν ᾦ ὁ Δικαιόπολις καὶ ὁ Ξανθίας πονοῦσιν ἐν τῷ ἀγρῷ;
Τίς ἐστιν ὁ Φίλιππος; Πῶς ἐστιν;
Τί δὲ τῷ αὐτουργῷ φέρει ὁ Φίλιππος;
Ἆρα ὁ Δικαιόπολις ἔτι πονεῖ, ἐπεὶ ὁ Φίλιππος καλεῖ αὐτὸν;
Ἆρα ὁ Φίλιππος μετὰ το δεῖπνον εἰς τὸν οἴκον βαίνει;
Ἐν ᾦ ὁ Φίλιππος σπείρει, τί ποεῖ ὁ δοῦλος;
Πότε δὲ οὐκέτι πονοῦσιν οἱ ἄνθρωποι;
Ἆρα ὁ Δικαιόπολις καὶ ὁ δοῦλος τὸ ἄροτρον πρὸς τὸν οἴκον φέρουσιν;